کارکنان

  آقای یعقوب رضانژاد

 سمت : معاون مدیر امورحقوقی

 تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 تلفن تماس :33393643

 پست الکترونیکی :

  آقای اسماعیل برزگر

تحصیلات : کارشناسی ارشد (حقوق خصوصی)

سمت : رئیس اداره املاک و دعاوی

تلفن تماس :33393642

پست الکترونیکی : esmaeil.barzgar@yahoo.com

 

   آقای محمد توکلی

تحصیلات: کارشناسی ارشد معماری

سمت: کارشناس املاک

تلفن تماس: 33393562

پست الکترونیکی:

 

 

   آقای یعقوب لطفی 
 
تحصیلات: کارشناسی فقه و حقوق

سمت: کارشناس دعاوی

تلفن تماس:33393644

پست الکترونیکی:ylotfi1431@yahoo.com

     آقای رسول حیدری نژاد 

تحصیلات:کارشناسی حقوق

سمت:
رئیس اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات
 
تلفن تماس:33393561

پست الکترونیکی:rhn296@yahoo.com   


   آقای مهدی نامدار 

تحصیلات: کارشناسی روابط عمومی

سمت: کارشناس بازرسی ورسیدگی به شکایات

تلفن تماس:33393558

پست الکترونیکی:namdarm11@yahoo.com

 

   آقای علی محمدزاده 

تحصیلات:
 کارشناسی حقوق
 
سمت :  کارشناس حقوقی

تلفن تماس: 33393557  

پست الکترونیکی:ali.mz1350@yahoo.com

 
 

           
  آقای مهدی اشرف زاده 


تحصیلات: کاردانی مدیریت 

سمت: مسئول دفتر

تلفن تماس:
33393564
 
پست الکترونیکی:ashrafzadeh2013@yahoo.com


 

   آقای حسین حسینی
 
 تحصیلات: دیپلم

سمت: بایگان

تلفن تماس:   33393547

پست الکترونیکی:

  

   خانم محبوبه قلب نواز

تحصیلات:
کارشناسی ارشد (حقوق خصوصی)

سمت: کارشناس امور قراردادها

تلفن تماس: 33393565


پست الکترونیکی:m.ghalbnavaz1391@yahoo.com
 

 

   خانم مریم عادلی
 
تحصیلات: کارشناسی حقوق 

سمت: کارشناس تعهدات و امور ثبتی

تلفن تماس:33393563    

پست الکترونیکی:
m.adeli1977@yahoo.com