مدیریت

تعداد بازدید:۲۷۲۶

 مشاور رئیس و مدیرامور حقوقی : آقای محمود عادلی شهیر

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


 تلفن تماس :33393564

پست الکترونیکی : adeli@tabrizu.ac.ir

 

 

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴