کارکنان

تعداد بازدید:۳۸۸۰

آقای یعقوب رضانژاد

تحصیلات :کارشناسی ارشدحقوق خصوصی

سمت : معاون مدیر

 تلفن تماس :33393643

آقای اسماعیل برزگر

تحصیلات : کارشناسی ارشدحقوق خصوصی

سمت:  رئیس اداره املاک و دعاوی

تلفن تماس :33393642

 

  آقای رسول حیدری نژاد 

تحصیلات:
کارشناسی ارشدحقوق عمومی

سمت: رئیس اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات
 
تلفن تماس:33393561

 

آقای یعقوب لطفی
 
تحصیلات:
کارشناسی ارشد حقوق عمومی

سمت: کارشناس امور حقوقی

تلفن تماس:33393644

   آقای محمد توکلی

تحصیلات:
کارشناسی ارشد معماری

سمت: کارشناس املاک

تلفن تماس: 33393562

 

   آقای مهدی نامدار 

تحصیلات:
کارشناسی روابط عمومی

سمت: کارشناس بازرسی ورسیدگی به شکایات

تلفن تماس:33393558

 

  آقای مهدی اشرف زاده 

تحصیلات:
کاردانی مدیریت 

سمت: مسئول دفتر

تلفن تماس:33393564

 

آقای حسین حسینی
 
 تحصیلات:
دیپلم

سمت: بایگان

تلفن تماس:   33393547

   

   خانم محبوبه قلب نواز

تحصیلات:
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

سمت: کارشناس امور حقوقی

تلفن تماس: 33393565

  

  خانم مریم عادلی
 
تحصیلات:
کارشناسی ارشدحقوق جزا وجرم شناسی

سمت: کارشناس امور حقوقی

تلفن تماس:33393563

 

آقای علی محمدزاده 

تحصیلات:
 
سمت :

تلفن تماس: 33393557 

 

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۳۹۸